Brott mot lojalitetsplikten i avtalsförhållandet 

Högsta domstolen kom fram till att det förelåg brott mot lojalitetsplikten i avtalsförhållandet. Enligt aktieöverlåtelseavtalet som säljaren och köparen av företaget ingick med varandra, skulle köparen betala hälften av ett borgensåtagande. Därefter skulle köparna betala det resterande beloppet av borgensåtagandet om de uppnådde en viss omsättning. Däremot gjorde de aldrig det, men frågan gick till Högsta domstolen eftersom säljaren ansåg att köparna hade agerat i strid med lojalitetsprincipen. Anledningen var att försäljningen som köparna genomförde hade skett utanför aktiebolaget de köpte i syfte att kringgå avtalet. 

Köparna gjorde sig skyldiga till brott mot lojalitetsplikten i avtalsförhållandet 

Företaget som köparna köpte gick i konkurs utan att uppnå omsättningsmålet och därför fick säljaren betala borgensåtagandet. Högsta domstolen har i tidigare mål bland annat beskrivit vikten av lojalitet när två parter ingår ett avtal med varandra. Enligt lojalitetsplikten ska avtalsparterna vara lojala mot varandra för att kunna genomföra det som avtalet innebär. I detta fall skulle köparna alltså försöka uppnå målet, vilket de inte gjort efter sin bästa förmåga. I och med att omsättningen skett utanför bolaget, har köparna inte verkat för intresset hos säljaren. Enligt lojalitetsprincipen ska parterna tillvarata varandras intressen och inte enbart sina egna intressen, om möjlighet finns och kostnaderna för det inte är allt för höga. 

Högsta domstolen i mål nr T 5613-20 fram till att köparna handlat i strid med lojalitetsprincipen och fick därför betala skadestånd till säljaren. Beloppet motsvarade det som säljaren fick betala för borgensåtagandet. 

Doktrin i norden är enig om att lojalitetsplikten är en allmän princip om lojalitet. I många laglydelser framgår det att intresset hos motparten ska vara taget i beaktande. Men lojalitetsprincipen står inte med i avtalslagen uttryckligen.

Lojalitetsplikt i anställningsavtal 

Det finns även en lojalitetsplikt som gäller för arbetstagare under tiden de är anställda hos en arbetsgivare. Denna lojalitetsplikt innebär att arbetstagare måste handla lojalt mot sin arbetsgivare. Plikten finns inte utskriven som en regel i lagen, men gäller ändå och den behöver inte heller uttryckligen framgå i anställningsavtalet. Tanken med lojalitetsplikten är att den ska förhindra att arbetstagare på något sätt skadar sin arbetsgivare.