You are currently viewing Uppsåt

Uppsåt

Uppsåt är ett begrepp som blir använt ofta inom juridiken och särskilt inom straffrätten. Uppsåt betyder att en person har agerat medvetet. För att en person ska bli dömd för att ha brutit mot en klausul i en lagstiftning, måste personen haft uppsåt till handlingen. Att en person gör något med uppsåt betyder att handlingen skett medvetet.

Uppsåt betyder att en handling skett medvetet

I vissa lagbestämmelser står det uttryckligen att personen måste ha handlat uppsåtligen eller med grov oaktsamhet, för att bli dömd. Detta innebär att handlingen skett medvetet eller att personen borde ha varit medveten om konsekvenserna.

Ett praktiskt exempel på uppsåt

För att begå ett brott som exempelvis misshandel, måste någon använda fysiskt våld mot en annan person. Om någon väljer att slå någon annan, har denne uppsåtligen använt våld.

Detta innebär att rekvisitet (kravet) uppsåt är uppfyllt för handlingen. Personen kan därför bli dömd för brottet misshandel enligt brottsbalken

Straffet för att begå ett brott med uppsåt varierar, beroende på vilket brott det handlar om. Det är också upp till domstolen att bedöma brottet och vilket straff den åtalade ska få. Den åtala personens ålder kan också påverka straffets storlek. Det är möjligt att läsa tidigare domar för liknande brott, rättspraxis, för att finna vägledning i fråga om straffet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss