Tre vanliga typer av distributionsavtal

Tre vanliga typer av distributionsavtal är återförsäljaravtal, agentavtal (även kallat agenturavtal) och kommissionsavtal. Dessa är vanliga avtal som många företag ingår och därför kan vara bra att känna till dem.

Distribution innebär att förmedla varor eller tjänster till kunder. Kunderna kan exempelvis bestå av andra företag eller slutkonsumenter. Det är möjligt att nå ut till nya marknader och bredare målgrupper genom olika distributionskanaler. För att reglera köp och säljförhållandena vid distribution, är det bra att ingå ett distributionsavtal.

Här är tre vanliga typer av distributionsavtal 

Återförsäljaravtal 

Det kan vara nödvändigt att upprätta ett återförsäljaravtal mellan exempelvis en tillverkare/importör och butik. Detaljist är ett annat ord för butik och genom att denne säljer produkter i sitt sortiment som denne köpt in från en tillverkare, är detaljisten en återförsäljare. En återförsäljare säljer vidare produkterna för egen räkning, och ingår avtal med kunderna i eget namn. Det finns ingen specifik lag som reglerar innehåll i återförsäljaravtal.

Agentavtal/agenturavtal 

Ett agentavtal/agenturavtal är tillämpligt om ett företag (”huvudman”) anlitar en agent (som är ett fristående bolag) för att agenten ska sälja produkter eller tjänster i huvudmannen namn. En agent skiljer sig från en återförsäljare, som säljer produkter eller tjänster i sitt namn. Lagen om handelsagentur är tillämplig lag för agenter. Agenten ingår alltså ett avtal med kunder, men i huvudmannens namn, och ingår inte själv i avtalet som en avtalspart. En agent får ersättning i form av provision.

Kommissionsavtal 

En kommissionär säljer produkter eller tjänster åt uppdragsgivaren (”kommittent”), och det sker oftast sker i eget namn, men för kommittentens räkning. Detta till skillnad från en agent som handlar direkt i huvudmannens namn och för huvudmannens räkning. Produkterna äger kommittenten, vilket innebär att kommissionären inte behöver köpa in produkterna för att sedan sälja dem, som en återförsäljare. En kommissionär får ersättning i form av provision. Vid upprättande av ett kommissionsavtal är det viktigt att avtalets bestämmelser inte strider mot kommissionslagen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss