You are currently viewing Solidariskt ansvar

Solidariskt ansvar

Ett solidariskt ansvar innebär att minst två, eller flera personer, ansvarar tillsammans för samma skuld, ”en för alla, alla för en”.

Det betyder att det totala betalningskravet kan riktas mot enbart en av dem som är solidariskt ansvariga. Den personen måste då betala tillbaka hela skuldsumman.

Person som betalar hela skulden har rätt att kräva de andra solidariskt ansvariga personerna på deras del av skulden.

Reglerna om solidariskt ansvar underlättar alltså för den som vill kräva betalning för en skuld (borgenären). Detta gäller eftersom det räcker med att kravet blir riktat mot enbart en av de solidariskt ansvariga parterna.

Regler om det solidariska ansvaret finns i flera olika lagar samt i exempelvis bestämmelser om betalning av skadestånd.

Det är bl.a. vanligt med solidariskt ansvar inom äktenskap för gemensamma skulder. Det förekommer även inom handelsbolag, eftersom bolagsmännen är solidariskt ansvariga enligt lagen om handelsbolag. Det är då särskilt viktigt med ett välskrivet handelsbolagsavtal.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss