Fem fördelar med en förlikning vid en tvist

Många väljer att ingå en förlikning, före eller efter att domstolen tagit del av ett ärende, och här är en beskrivning av fem fördelar med en förlikning vid en tvist. Att två parter kommer överens är att förlika. När en tvist uppstår och man vill stämma en part i ett tvistemål, kan det vara bra att överväga en förlikning. Domstolarna är också skyldiga att utreda om det finns en möjlighet till förlikning mellan parterna. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt med en domstolsförhandling istället. Det är bra att analysera nedanstående punkter om man planerar på att processa i domstol. 

Fem fördelar med förlikning

Snabbare process 

Det kan vara tidskrävande och energikrävande med tvister och domstolsförhandlingar. En förlikning kan vara snabbare att genomföra, än en domstolsförhandling.  

Minimera kostnaden 

Många rättegångsförhandlingar i domstol är kostsamma och enligt reglerna i rättegångsbalken är det den förlorande parten som ska betala hela rättegångskostnaden. Kostnaderna för en förlikning mellan parterna blir oftast inte lika stora som kostnaderna vid en domstolsprocess.

Minska oro

För många skapar det oro att vänta, planera och genomföra en rättegång i en domstol, vilket kan påverka andra delar av livet och även arbetet. Förlikningar sker mellan parterna och eventuella ombud till vardera parten och hålls utanför domstolens salar, vilket kan minska känslorna av oro.

Inte offentligt 

Många rättegångar och domar är offentliga. Det innebär att exempelvis samarbetspartners och eventuella kunder kan se domarna. Dessutom blir underlaget ofta ”allmänna handlingar” som allmänheten har rätt att få tillgång till. En förlikning är inte offentlig på samma sätt och det är möjligt att avtala om att parterna ska iaktta sekretess kring förhandlingarna inom förlikningen.

Domslutet

Det är domstolen som beslutar domen som parterna sedan måste följa, eller överklaga till höre instans om de är missnöjda. Vid en förlikning är det stället parterna som tillsammans bestämmer resultatet av förlikningen och innehållet i förplikningsavtalet.

Förlikning eller domstolsprocess

Beslutet avseende ifall det är värt att göra en förlikning eller stämma en person i domstol, beror bland annat på vad tvisten handlar om. Det kan vara värt att diskutera ärendet med en jurist/advokat som är specialist inom området innan man fattar ett sådant beslut. 

Observera att vi inte arbetar med domstolsförhandlingar.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss