Konsekvensen av att bryta mot ett samarbetsavtal

Konsekvensen av att bryta mot ett samarbetsavtal varierar, beroende på vad som står i avtalet. En huvudprincip inom avtalsrätt är parterna ska följa avtalet och vad de kommit överens om. Men om någon bryter mot avtalet, bör det framgå i avtalet vad konsekvensen blir. Detta kan förhindra framtida tvister och missförstånd och underlätta en lösning av tvisten.

Vite och skadestånd på grund av avtalsbrott

I ett samarbetsavtal är det vanligt att avtala om en vitesklausul (förbestämt bötesbelopp) och rätt till skadestånd. Det är också möjligt att istället avtala om enbart vite, eller enbart skadestånd.

Om samarbetsavtalet innehåller både en vitesklausul och skadeståndsklausul, är tanken att skadestånd ska utgå för att täcka skada som överstiget vitet. Skadeståndet ska alltså normalt täcka mellanskillnaden, mellan vitet och den verkliga skadan.

För att få ett vite behöver du enbart bevisa att ett avtalsbrott har skett. Men för att få rätt till skadestånd, måste du bevisa den verkliga skadan och storleken på skadan, vilket kan vara krångligt ibland.

Konsekvensen av att bryta mot ett samarbetsavtal

Samarbetsavtal är vanliga mellan företag och företagare. Konsekvensen vid avtalsbrott varierar, beroende på vad som står i avtalet. I vissa fall är det även möjligt att avtala bort skadeståndslagen i sin helhet, eftersom det inte är en tvingande lagstiftning. Då är det viktigt att fundera över andra konsekvenser vid avtalsbrott. Exempelvis att avtalet omedelbart ska upphöra att gälla eller annan typ av konsekvens.

Det är upp till parterna att avtala om konsekvensen av att bryta mot ett samarbetsavtal eller annat avtal.