You are currently viewing Ideell skada

Ideell skada

Ideell skada är en typ av personskada. Det kan vara i form av tid, eller sveda och värk, lyte (stadigvarande men tex. invaliditet). Det kan även vara i form av övrigt ”men”, som den skadelidande har blivit orsakad till följd av personskada. Inom skadeståndsrätten skiljer man mellan ekonomisk och ideell skada. Ideell skada är kort sagt motsatsen till ekonomisk skada.

Exempel på ersättning för ”sveda och värk” vid ideell skada

Exempelvis kan den skadelidande få ersättning för olika utlägg för att underlätta den skadelidandes tillvaro under sjukdomstiden. Det kan vara som en del av beloppet för ”sveda och värk” vid ideell skada som uppkommit i samband med personskada.

Kränkningar brukar bli ersatt med upp till 10 000 kr enligt tidigare domar, men det beror på det enskilda fallet och omständigheterna i övrigt. Invaliditet kan ge högre belopp, och om den skadelidande har tecknat dubbelförsäkringar, kan högre skadestånd bli utbetalt.

Ekonomisk skada

Vid ekonomisk skada får den som förlorar ett föremål ett värde motsvarande föremålets värde. Ideell skada är istället en typ av personskada. Främst fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkning av den personliga integriteten. Sådant som inte egentligen kan bli värderat ekonomiskt i pengar. Det är därför svårt att värdera värdet av en ideell skada. Till skillnad från ekonomisk skada, som kan bli uträknad i kronor till ett belopp. Det kan exempelvis vara så att det finns kvitton för ett föremål som blivit förstört eller liknande.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss