Beviljade patent för ett system för produktion

PMÖD beviljade patent för ett system för produktion PMÖD är en förkortning avPatent- och marknadsöverdomstolen. Patentet avsåg ett system som gjorde produktionen mer kostnadseffektiv. Det handlade om kakel som är anpassat individuellt till köparen och som går att skriva ut. 

Beviljade patent för ett system för produktion 

Likt Patent- och marknadsdomstolen, som är den lägre instansen, tyckte Patent- och marknadsöverdomstolen att uppfinningen hade både uppfinningshöjd och var en nyhet. Patent- och marknadsöverdomstolen är den högre instansen och i vissa fall kan ett mål gå upp i Högsta domstolen. Däremot måste Patent- och marknadsdomstolen godkänna det för att detta ska ske, vilket de inte gjorde i detta mål. 

Målnummer från PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen): PMÖÄ 2557-19.

Patent- och marknadsöverdomstolen 

År 2016 blev Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten, som var två domstolar, avvecklade i Sverige. Detta efter att Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen ersatte dem.

En part som exempelvis inte är nöjd med ett beslut från Patent- och registreringsverket (PRV) kan överklaga det till Patent- och marknadsdomstolen. Därefter kan någon av parterna i målet överklaga den domen till Patent- och marknadsöverdomstolen. Högsta domstolen är den högsta instansen, men för att de ska handlägga ett mål, måste Patent- och marknadsöverdomstolen acceptera det.