Nyheter inom affärsjuridik och GDPR m.m.

Vi har samlat nyheter inom affärsjuridik, GDPR och andra juridiska områden från olika myndigheter som kan vara bra för företagare att känna till.

Nyheter inom affärsjuridik och GDPR digitala juristerna

Avgöranden och domar från myndigheter

Många myndigheter arbetar med frågor om företagande och deras beslut har en viktig betydelse. Flera av dem vägledning och tips för både konsumenter och företagare om hur de ska följa gällande lagstiftning. De informerar även om när nya lagar eller tidigare vägledande domstolsavgöranden blir skapade. Nedan kan du läsa våra inlägg och artiklar som vi har sammanställt utifrån nyheter, domar och avgöranden från olika myndigheter. Dessutom kan du läsa mer om myndigheterna och deras arbetsområden längre ner på denna sida.

Allmänna reklamationsnämnden

Högsta domstolen i Sverige

Konsumentverket och KO

Integritetsskydds-myndigheten

Patent- och registreringsverket

Patent- och marknadsöverdomstolen

Allmänna reklamationsnämnden

Högsta domstolen i Sverige

Konsumentverket och KO

Integritetsskydds-myndigheten

Patent- och registreringsverket

Patent- och marknadsöverdomstolen

Allmänna reklamationsnämnden

ARN är en förkortning av Allmänna reklamationsnämnden som är en myndighet i Sverige. De arbetar med frågor som rör konsumenttvister. En konsument kan skicka in en anmälan till ARN om de exempelvis anser att företaget inte följer lagen eller kontraktet som ingåtts. Många företag följer besluten från ARN, men de är inte bindande. Det är istället en rekommendation som är baserad på praxis och lagstiftningen inom området.
 
För en konsument som vill pröva ett fall hos myndigheten så kostar det ingenting. I och med att det kan vara kostsamt att gå till domstol om en part förlorar i ett civilmål, är ARN ett smidigt alternativ för att få hjälp.
 
Kommunikationen med myndigheten sker skriftligt och det sker inga förhör med vittnen eller liknande. Därmed gör ARN inte heller någon utredning, utan tar ställning till informationen som parterna har givit till dem.

Högsta domstolen

I Sverige är Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen de högsta nationella instanserna. De har en viktig roll inom juridiken eftersom deras domar utgör prejudikat som är ett vägledande domstolsavgörande inför framtiden. Praxis är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden, medan ett prejudikat är ett specifikt fall.
 
Praxis är en av fyra rättskällor i Sverige, tillsammans med lagar, doktrin och förarbeten. Högsta domstolen är en gammal myndighet i Sverige och har funnits sedan 1789, men den har utvecklats under åren.

Konsumentverket

Konsumentverket är en myndighet som arbetar med bland annat tillsyn mot företag i konsumentfrågor. Dessutom ger de vägledning till konsumenter samt frågor som rör den privata ekonomin. De vill även förstärka medvetandet hos unga konsumenter m.m.
 
När ett företag inte följer gällande lagstiftning kan konsumentombudsmannen efter en tillsyn driva ärendet i domstol. Företag kan rätta sig efter en tillsyn men KO, som är en förkortning av konsumentombudsmannen, kan ändå ta det vidare till domstol. Framförallt bevakar denne företag som inte följer marknadsföringslagen eller avtalsvillkorslagen och har befogenhet att utföra förelägganden. 

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten, även kallat för IMY är den myndighet i Sverige som arbetar med frågor som handlar om GDPR. De granskar företag och individer har rätt att lämna in klagomål om ett företag inte följer GDPR.
 
I vissa fall behöver företag anmäla en personuppgiftsincident och då ske det ske till IMY men även Polisen om det är brottsligt, exempelvis dataintrång. Dessutom ska företag registrera dataskyddsombud hos myndigheten om de uppfyller kraven för att behöva ha ett dataskyddsombud.
 
GDPR började gälla i maj 2018 i hela EU samt EES-länderna och i Sverige ersatte förordningen personuppgiftslagen som gällde tidigare. Företag har numera högre krav på sig när det kommer till behandling av personuppgifter och kan få stora ekonomiska konsekvenser vid brott mot GDPR. 

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar med frågor som rör immateriella rättigheter. 
De ger bland annat information och kunskap inom området och handlägger patentansökningar. Dessutom handlägger de fler ansökningar, såsom varumärkesansökningar och designansökningar.
 
PRV arbetar även med frågor som handlar om upphovsrätt, vilket är det ända rättsliga skyddet som uppstår automatiskt vid skapandet av verket. Till skillnad från de övriga immateriella rättigheterna som måste bli registrerade och godkända för att bli skyddade.
 
Utöver myndighetsarbetet, har de en fristående konsultverksamhet som kostar och de kan hjälpa till med att utföra uppdrag till företag som handlar om sök- och analys inom patent eller någon annan immateriell rättighet. 

Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen är den högre instansen efter Patent- och marknadsdomstolen. Dessa utgör särskilda domstolar.
 
De arbetar bland annat med mål som handlar om immaterialrättsliga frågor. Även mål som är marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga.
 
Till skillnad från ett överklagande i både kammarrätten och hovrätten, behöver Patent- och marknadsöverdomstolen godkänna ett överklagande för att Högsta domstolen ska kunna ta upp det. 

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

juridikskola online avtal avtalsrätt digitala juristerna