Högsta domstolen 

Domar från Högsta domstolen (HD) har en viktig roll inom svensk rätt, eftersom det utgör rättspraxis. Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden. När HD dömer i ett mål utgör det ett prejudikat, vilket är ett specifikt vägledande domstolsavgörande. Efter att HD har skapat ett prejudikat, kan allmänna domstolar döma i liknande fall med hänvisning till prejudikatet.

HD prövar domar från olika domstolar, efter att de blivit överklagade och under förutsättning att HD väljer att pröva målet också. Några domstolar som HD kan pröva domar från är: Patent- och marknadsöverdomstolen, hovrätten och Mark- och miljööverdomstolen. Dessutom har HD en parallell instans, som också är den högsta instansen, vilket är Högsta förvaltningsdomstolen.

Vi har sammanfattat domar och nyheter från HD här: