ALLMÄNNA VILLKOR

Vid köp av avtal eller avtalsgranskning

1. INLEDNING

1.1 I dessa allmänna villkor hänvisar vi ibland till ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra” vilket avser  “DJ” / “Digitala Juristerna”. Vårt säte är Stockholm (Kammakargatan 66, 111 24 Stockholm, Norrmalm) och Örebro (Stenbackevägen 702 25). Referenser till ”Tjänster” avser såväl rådgivning, konsultation, allmän vägledning och inkluderar dokument samt andra arbetsresultat utförda av DJ. Vid hänvisning till ”Uppdrag” menar vi samtliga delar och aspekter av ett ärende, som gemensamt utgör ett och samma uppdrag som vi blivit anlitade för att arbeta med.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som vi erbjuder och för de uppdrag som vi arbetar med. Vid anlitandet av oss, accepterar Klienten dessa allmänna villkor. Vi har rätt att redigera och ändra dessa allmänna villkor från en tid till annan. Den nyaste versionen träder i kraft efter att den blir publicerad på webbplatsen. Ändringar i dessa allmänna villkor gäller enbart för uppdrag som vi har påbörjat efter att den nya versionen har publicerats.

1.3 Vi iakttar sekretess när det gäller våra klienter och våra uppdrag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR. Detta avtal inkluderar även ett personuppgiftsbiträdesavtal (från klausul 13 och framöver). Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Carolina Pleitez (9302035101) är personuppgiftsansvarig och kontaktperson för personuppgiftsärenden. Mer information om detta finns att läsa i vår Dataskyddspolicy

2. IDENTIFIERING OCH PERSONUPPGIFTER

2.1 För att vi ska kunna fullgöra uppdraget som vi blivit anlitade för, kan Klienten i vissa fall lämna personuppgifter som tillhör de berörda parterna. Klienten är Personuppgiftsansvarig för lämnade personuppgifter och vi är Personuppgiftsbiträde till Klienten. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.

2.2 Vi ingår ett Personuppgiftsbiträdesavtal (”PB-avtal”) med Klienten, som är en integrerad del av våra allmänna villkor och det enskilda uppdragsavtalet som avser tjänsten ifråga. PB-avtalet reglerar behandlingen av personuppgifter i samband med uppdraget. PB-avtalet finns att läsa i klausul 13 längre ner på denna sida.

2.3 Vi kan i vissa fall behöva kontrollera klienters, klientens företrädares eller klientens huvudmans identitet och genomföra kreditupplysning, på grund av skyldigheter enligt lag. Ägandeförhållanden som tillhör juridiska personer och andra uppgifter kan även bli kontrollerade av oss. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen.

2.4 Vi kan enligt lag vara skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om klientens VAT-nummer (moms) och de belopp vi har fakturerat.

3. OM UPPDRAG, ALLMÄN VÄGLEDNING M.M.

3.1 Vi blir anlitade genom en muntlig eller skriftlig förfrågan. Därefter lämnar vi en uppdragsbekräftelse som definierar uppdraget till klienten, antingen skriftligen eller muntligen.

3.2 Vi bestämmer utförandet av uppdraget. Vi har dock rätt att förändra arten och omfattningen av uppdraget under uppdragets gång, beroende på klientens instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för uppdraget. Om vi behöver göra något som faller utanför avtalet, ska vi inhämta klientens godkännande. Om vi inte kan inhämta sådant godkännande, får vi vidta nödvändiga åtgärder för att utföra uppdraget.

3.3 Den rådgivning och det arbetsresultat som vi lämnar är enbart anpassat efter de specifika förutsättningarna som följer i varje enskilt ärende, de uppgifter som klient lämnat och den gällande lagstiftningen vid tidpunkten för anlitandet av oss. Därför har vi ingen skyldighet att uppdatera lämnade råd om rättsläget blir förändrat.

4. Allmän vägledning

4.1 Vi erbjuder inte skattemässig, finansiell, eller redovisningsmässig rådgivning, eller rådgivning om affärsmässigheten eller förtjänsten i beslut, investeringar, affärer eller transaktioner. Vi ansvarar därför inte för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som Klienten fattar eller vidtar.Vi kan enbart lämna generella upplysningar om vissa frågor inom ovanstående ämnen, vilket klienten ska betrakta som allmän vägledning.

4.2 Vi tillhandahåller inte rådgivning om andra jurisdiktioner än den svenska.

4.3 Våra utkast innehåller enbart preliminär information. Därför ska Klienten bara förlita sig på den information som finns i den slutliga versionen av producerat avtal eller annat arbete.

4.4 Det finns en uppdragsansvarig jurist för varje uppdrag. Den uppdragsansvarige har rätt att utse andra jurister till att hantera uppdraget, om denne bedömer att det är nödvändigt för att säkerställa att uppdraget blir utfört ändamålsenligt. Vi har även rätt att anlita extern konsult som arbetar oberoende av oss, för att genomföra uppdraget.

4.5 Vi accepterar instruktioner från annan än Klienten, om vi har skäl att förutsätta att hen har rätt att instruera oss för Klientens räkning.

4.6 Vi tillhandahåller våra generella upplysningar, allmänna vägledningar och övriga arbete enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som Klienten lämnar till oss i det enskilda uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att lämnad information är fullständig och korrekt. Upplysningar, allmänna vägledningar och annan rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall. Vi lämnar inga garantier.

4.7 För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, ska Klienten överlämna all nödvändig information och den information som vi efterfrågar. Klienten ansvarar över att den information som denne ger oss är riktig. Detta gäller även för information från eller om Klientens avtalspart.

4.8 Vi skapar alltid skräddarsydda arbeten, som är speciellt utformade efter Klientens lämnade information och önskemål. Eftersom våra utförda arbeten har en tydlig personlig prägel och arbetet enbart är skapat för just en viss klient, finns ingen möjlighet till ångerrätt eller återbetalning. Klienter kan dock alltid vända sig till vår kundtjänst, om Klient finner fel eller är missnöjd. Vi kommer då att göra vårt bästa för att avhjälpa eventuellt fel eller brist.

5. KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET

5.1 Vi kommunicerar med våra Klienter och andra involverade parter digitalt via internet, e-post och telefon. Men kommunikation via internet kan innebära vissa risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Önskar Klienten att kommunikation sker på annat sätt än via internet, måste detta bli meddelat till oss. Vi är inte ansvariga för de risker som kommunikation via internet eller digitalt medför.

5.2 Det kan hända att virusfilter eller andra säkerhetssystem av misstag filtrerar ut legitim e-post från våra olika e-postadresser. Det är Klienten som ansvarar för att kontrollera att skickade e-postmeddelanden har kommit fram till oss. Det sker enklast via ett telefonsamtal till vår kundtjänst. Telefonnummer: 08-81 66 33.

6. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

6.1 Vi har tystnadsplikt gällande information som blir lämnad till oss och vi iakttar sekretess. Detta innebär att vi inte får avslöja lämnad information till utomstående. Vi får dock dela information till verksamma personer inom Digitala Juristerna, som också är bundna av tystnadsplikt. I vissa fall får vi lämna viss information till utomstående, i den mån det är nödvändigt med hänsyn till ärendet i fråga eller om Klienten ger sitt samtycke.

6.2 Företagsspecifik information om oss, som inte är allmänt känd och som Klienten tagit del av i och med anlitandet av oss för ett uppdrag, är belagd med sekretess. 

6.3 Vi har rätt att visa slutförda arbeten som vi har upprättat till andra, nya Klienter eller rådgivare, men enbart efter att personuppgifter blir raderade från innehållet i materialet.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Vi äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till dokument och övrigt arbetsresultat och material som vi har producerat. Klienter har enbart rätt att nyttja det färdigställda arbetsresultatet för det eller de ändamål som de är avsedda för (dvs. inom ramen för uppdraget). Klienten får inte sprida arbetsresultatet till allmänheten, eftersom allt material som vi har upprättat, utgör vår egendom. Vi kommer att behålla kopior av upprättade dokument för egen arkivering, efter att vi har raderat personuppgifter ur materialet. Klienten ansvarar för att bevara originalhandlingar för framtiden.

7.2 Klienten får originalhandlingar och det färdiga arbetet skickade per post, eller fildelning, när uppdraget är avslutat och vi har fått betalt. Detta gäller såvida vi och Klienten inte avtalat om något annat.

7.3 Allt innehåll på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler är vår upphovsrättsskyddade egendom, om inget annat särskilt är angivet. Material som är publicerat på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler får inte bli använda för kommersiellt bruk eller utan vårt samtycke.

7.4 Alla våra logotyper, varumärken och övriga märken som finns på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler är varumärken som tillhör Digitala Juristerna. Ingen användning av våra varumärken får ske, utan vårt föregående skriftliga samtycke. 

7.5 Länkar och hänvisningar till andra webbplatser som finns på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler, sker i informationssyfte. Vi ansvarar inte för innehållet i sådana webbplatser.

8. ARVODE

8.1 Arvode utgår enligt vid var tid gällande prislista som finns publicerad på vår hemsida, om inte annat särskilt är överenskommet.

8.2 Om inte ett fast pris är avtalat, kan våra arvoden bli påverkade av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för DJ och (f) den tidspress som gällt för uppdraget. Våra arvoden överensstämmer med Sveriges advokatsamfundets regler.

8.3 Utöver fakturering för vårt utförda arbete, sker fakturering även för utlägg och andra utgifter i ärenden, exempelvis för ansökningsavgifter, registreringsavgifter, undersökningskostnader eller liknande. Normalt betalar vi begränsade utgifter för klientens räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan be om förskottsbetalning för utgifter eller vidarebefordra den aktuella fakturan till Klienten för betalning eller låta klienten stå som beställare och betalningsansvarig.

9. BETALNING

9.1 Betalning till oss sker via faktura. Betalningsvillkoren för faktura är sju (7) dagar netto från fakturadatum, om inte annat är angivet på fakturan. Vi har rätt att enbart acceptera att ställa fakturan till Klienten.

9.2 Om fakturan inte blir betald i tid, har vi rätt att påföra en påminnelseavgift (60 SEK för privatperson, 450 SEK för företag). Om Klienten inte betalar efter påminnelsen, kommer ärendet bli överlämnat till inkasso. Om ett ärende blir överlämnat till inkasso, har vi rätt att driva fordran vidare till Kronofogden.

10. YTTERLIGARE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

10.1 Vi strävar alltid efter att utföra uppdraget efter bästa förmåga, men vi kan inte ansvara för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Anlitandet av oss sker därför helt på Klientens egen risk.

10.2 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av: ofullständig eller felaktig information lämnad av Klienten; omständigheter inom eller utanför vår kontroll, som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit; förlust av vinst eller inkomst, eller annan indirekt skada eller följdskada.

10.3 Vi kan inte bli  ansvariga gällande krav till Klienten, från tredje man eller för att Klienten använder arbetsresultatet eller givna allmänna råd i andra sammanhang, än vad de var ämnade till.

10.4 Vårt ansvar för skada som Klient vållats, till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida, är alltid begränsat till enbart ett belopp om ett tusen kronor. Vi friskriver oss från all skadeståndsskyldighet och åtar oss ingen skyldighet att erlägga betalning för vitesbelopp som blir riktade mot oss. Vi blir alltid anlitade på Klientens egen risk och av Klientens fria vilja.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

11.1 Våra uppdrag och dessa allmänna villkor är reglerade av svensk rätt. Tvister som har ett samband med dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska bli avgjort enligt svensk lag genom skiljedom i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på målets omständigheter).

11.2 Vi har alltid rätt att vända oss till allmän domstol, för att erhålla betalning för en förfallen fordran.

12. ÖVRIGA UPPGIFTER

Telefonväxel: 08-81 66 33.
Bankgironummer: 5252-5078.

Kundtjänst:
Kontakt@Digitalajuristerna.se.

Ekonomiavdelning:
Faktura@Digitalajuristerna.se 

13.  PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL (PB-avtal)

13.1 Detta PB-avtal reglerar vår behandling av personuppgifter på uppdrag av klienten. Syftet med behandlingen är att uppfylla våra åtaganden enligt uppdraget vi har blivit anlitade för. PB-avtalet beskriver hur vi ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning.

13.2 Detta avtal har företräde framför eventuella motstridiga bestämmelser om behandling av personuppgifter i andra gällande avtal mellan Parterna.

14. DJ:S SKYLDIGHETER

14.1 Vi får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Klientens instruktioner. Genom att vi blir anlitade för juristuppdrag, ger Klienten oss rätt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag, detta avtal och för att uppfylla vårt avtal med Klienten.

14.2 Vi ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vi ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder, för
att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av personuppgifter som ska vara skyddade.

14.3 Vi ska bistå Klienten med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typ av behandling och den informationen som är tillgänglig för oss, för att uppfylla Klientens skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32-36. Vi försäkras härmed att Klienten behandlar personuppgifter enligt GDPR.

15. SÄKERHETSÅTGÄRDER

15.1 Om Klienten behöver information om våra säkerhetsåtgärder, dokumentation eller annan information om hur vi behandlar personuppgifter och sådana förfrågningar innebär mer information än den standardinformation som vi tillhandahåller i detta dokument, kan vi debitera Klienten.

15.2 Vår personal säkerställer konfidentialitet av personuppgifter som blir behandlade under detta avtal. All personal behandlar personuppgifter enligt GDPR. Detta gäller även efter att avtalet mellan oss och Klienten har upphört att gälla.

15.3 Vid personuppgiftsincidenter ska vi meddela Klienten, för att denne ska uppfylla de rättsliga kraven angående information till registrerade och relevanta dataskyddsmyndigheter.

15.4 I den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, ska vi meddela Klienten om vi fått förfrågningar om utlämnande av personuppgifter från andra registrerade eller myndigheter. Vi får inte svara direkt på förfrågningar från registrerade utan att först få ett medgivande från Klienten.

15.5 Vi får inte delge innehåll rörande uppdraget till myndigheter eller polisen, inklusive personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut eller liknande beslut.

16. KLIENTENS SKYLDIGHETER

16.1 Klienten bekräftar härmed att denne:

– behandlar personuppgifter enligt GDPR och att denne har rättslig grund att behandla och utlämna personuppgifterna till oss,

– är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av personuppgifterna,

– har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till de registrerade avseende behandlingen av personuppgifter och instämmer i att vår implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga, för att skydda de registrerade personernas integritet och personuppgifter, och

– inte överför några känsliga personuppgifter till oss, om det inte är nödvändigt med hänsyn till ärendet.

17. UNDERBITRÄDEN OCH ÖVERFÖRING AV DATA

17.1 Som en del av leveransen av våra tjänster till Klienten enligt varje enskilt uppdragsavtal, våra Allmänna villkor, vår Dataskyddspolicy och detta avtal, kan vi använda oss av underleverantörer i rollen underbiträden, avseende vår behandling av personuppgifter. Sådana underbiträden kan vara externa underleverantörer inom eller utanför EU. Vi ska säkerställa att våra underbiträden genom avtal samtycker till att åta sig ansvar som motsvarar minst skyldigheterna i detta avtal.

17.2 Klienten kan när som helst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om de underleverantörer som är involverade i vår leverans av våra tjänster enligt uppdragsavtalet.

17.3 Vi ska underrätta Klienten innan väsentliga ändringar sker, rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter. En ändring ska inte i sig att bli betraktat som ett brott mot uppdragsavtalet.

17.4 Genom att anlita oss accepterar Klienten detta avtal och att vi använder oss av underleverantörer på så sätt som är beskrivet ovan. Vi säkerställer att de behandlar personuppgifter enligt GDPR.

18. SÄKERHET

18.1 Vi har åtagit oss att tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå för våra tjänster. Vi tillhandahåller säkerhetsnivån genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven på informationssäkerhet som är beskrivet i artikel 32 GDPR.

18.2 Vidare syftar våra interna dataskyddsrutiner till att skydda konfidentialitet, integritet, korrekthet och åtkomst av personuppgifter. Exempelvis genomför vi säkerhetsanalyser  för att bedöma kvaliteten i nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, klassificering av personuppgifter för att säkerställa genomförandet av säkerhetsåtgärder som motsvarar riskbedömning, användning av pseudonymisering och kryptering som riskreducerande faktor och begränsning av tillgången till personuppgifter till endast de som behöver uppgifterna för att fullgöra uppdraget till Klienten.

19. REVISIONSRÄTTIGHETER

19.1 Klienten har rätt att genomföra årlig revision av vårt uppfyllande av villkoren i detta avtal. Klienten ger oss befogenhet, att av säkerhetsskäl, bestämma att revision ska bli utfört av en neutral revisor.

19.2 Klienten står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner.

20. VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING

20.1 Detta avtal är giltigt så länge som vi behandlar personuppgifter på uppdrag av Klienten. Avtalet upphör när uppdraget vi som vi blivit anlitade för är färdigställt och när vi inte längre behandlar Klientens uppgifter. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och kommer att radera uppgifter som inte längre är nödvändiga.

20.2 Vi kan behålla personuppgifter efter att uppdragsavtalet har upphört, i den utsträckning det är nödvändigt enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är beskrivna i detta avtal. Vi behandlar alltid personuppgifter enligt GDPR.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

21.1 Tolkningen av detta avtal ska ske i enlighet med svensk lag. Avtalsvillkoren ska vara reglerade av svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand bli avgjort direkt med Klienten. Om tvist fortfarande föreligger ska tvisten bli avgjord enligt svensk lag och i skiljedom i Stockholm, om inte annat framgår av tvingande lagstiftning.