DATASKYDDSPOLICY

Information om Behandling av Personuppgifter enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 

1. Inledning

Nedan finns information hur DigiJuris Sverige AB med org.nr: 559434–7378 (nedan kallad ”Digitala Juristerna” och refererad till som ”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in, använder, lagrar och skyddar Personuppgifter. Hänvisningar till ”du”, ”dig”, ”din” avser den Registrerade vars Personuppgifter vi Behandlar.

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Nedan beskriver vi våra åtaganden för att skydda Personuppgifter i enlighet med GDPR och vi förklarar bland annat vilka typer av Personuppgifter vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem samt vilka rättigheter du har som Registrerad person enligt GDPR.

2. Definitioner

Utöver eventuella begrepp som definieras i löptexten, ska följande definitioner ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

Behandling: avser allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller kombination av olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering m.m.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Personuppgifter: avser alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Vanliga exempel på Personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsansvarig: avser den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträde: avser den som Behandlar Personuppgifter för en Personuppgiftsansvariges räkning och enligt dennes instruktioner.

Registrerad: avser den fysiska person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

SCC: avser Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

Tredje part: avser någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ.

Eventuella övriga GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd som anges i artikel 4 i GDPR.

3. Personuppgiftsansvarig

Vi Behandlar alla Personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte Personuppgifterna med obehöriga personer. Vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) samt de grundläggande dataskyddsprinciperna. Digitala Juristerna är Personuppgiftsansvarig för all Behandling av Personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, i den mån vi bestämmer medel och ändamål med Behandlingen (enligt principen om ansvarsskyldighet). Om inte annat uttryckligen anges, är vi Personuppgiftsansvariga för de Behandlingar som beskrivs i denna integritetspolicy.

4. Hur vi får tillgång till Personuppgifter som vi Behandlar

Vi kan få tillgång till Personuppgifter på olika sätt, bland annat i samband med uppdragsförfrågan, när vi ingår ett avtal med en klient, i samband med utförandet av ett uppdrag eller när vi blir kontaktade av en person.

5. Kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar

Vi Behandlar enbart Personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla det ändamål som de blev insamlade för (enligt principen om uppgiftsminimering). Vi Behandlar främst följande kategorier av Personuppgifter:

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer eller motsvarande, kopia av identitetshandling.
 • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress, användar-ID till sociala medier (om tillämpligt).
 • Avtalsuppgifter: avtal som ingåtts mellan oss och klienten samt relevant avtalsinformation, köphistorik, klientnummer.
 • Betalnings- och faktureringsuppgifter: betalningsvillkor, kontonummer, faktureringsadress, aktuell skuld eller fordran till oss.
 • Ärendeuppgifter: information om klientens kontakt med vår kundtjänst i form av exempelvis e-postmeddelanden och/eller anteckningar från samtal.
 • Samtyckesuppgifter: information om lämnade samtycken, exempelvis avseende direktmarknadsföring eller användning av analytiska cookies.
 • Övriga uppgifter: övriga Personuppgifter som blir lämnade till oss, exempelvis vid kontakt med vår kundtjänst eller i samband med uppdragets utförande.

6. Laglig grund och ändamål med Behandlingen

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning Behandlar vi enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje Behandling lagligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Vi Behandlar Personuppgifter främst med stöd i någon av följande fyra lagliga grunder:

 • Samtycke: Den Registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes Personuppgifter Behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.a GDPR).
 • Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den Registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den Registrerade innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.b GDPR).
 • Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (artikel 6.c GDPR).
 • Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en Tredje parts berättigade intressen, om inte den Registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av Personuppgifter (artikel 6.f GDPR).

I vissa fall är det valfritt för dig att ange dina Personuppgifter till oss. Men om du till exempel inte anger dina Personuppgifter, kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda supporten eller hantera ärendet.

Du kan behöva delge dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med oss eller för att vi ska kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser. Om inte annat anges kommer du inte att drabbas av några negativa juridiska konsekvenser om du inte anger dina Personuppgifter till oss.

När Behandlingen av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen på grundval av samtycket innan detta blev återkallat.

När en Behandling av Personuppgifter sker med stöd i Intresseavvägning som laglig grund, är vår bedömning att Behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad Behandlingen i fråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till Behandlingen i fråga. Vi Behandlar dock aldrig känsliga Personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som laglig grund.

Nedan kan du läsa mer om våra specifika Behandlingar av Personuppgifter:

·       I samband med uppdragsförfrågan eller utförande av uppdrag 

I samband med uppdragsförfrågan eller utförande av uppdrag, Behandlar vi olika typer av Personuppgifter, främst följande: förnamn, efternamn och personnummer tillhörande klienten eller dennes företrädare och verkliga huvudmän. Om klienten är ett företag, Behandlar vi utöver uppgifter om företaget, såsom firma och organisationsnummer, även information om företagets firmatecknare: förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Syftet med Behandlingen av dessa Personuppgifter är att vi ska kunna ingå uppdragsavtalet med klienten, och för att fullgöra det som är avtalat mellan oss.

Personuppgifterna blir Behandlade i den omfattning och utsträckning det är nödvändigt för att kunna registrera eller identifiera klienten (eller företrädare för klienten). Personuppgifterna blir insamlade och lagrade i klientregistret under minst tio (10) år. Laglig grund för ovan angiven Behandling: Avtal.

Klientnummer och orderhistorik Behandlas av oss varje gång klienten anlitar oss för ett uppdrag, för att vi ska kunna erbjuda en god service. Laglig grund för denna Behandling: Intresseavvägning.

Det kan förekomma situationer då vi enligt lag är skyldiga att Behandla Personuppgifterna i samband med uppdragsförfrågan eller uppdrag för att:

 • kontrollera identiteten av våra klienter, och om klienten är en juridisk person, identiteten av de fysiska personerna som har den yttersta kontrollen över klienten i fråga (dvs. verkliga huvudmän). I vissa fall behöver vi även kontrollera tillgångars ursprung. Därför behöver vi be om identitetshandlingar för klienten, verkliga huvudmän och klientens företrädare.
 • verifiera den information som vi har mottagit, vilket kan komma att ske genom att vi inhämtar information från privata eller offentliga register eller andra externa källor.
 • behålla all dokumentation och information som vi inhämtar eller erhåller i samband med dessa typer av kontroller.
 • anmäla misstankar om terrorismfinansiering eller penningtvätt till Finanspolisen och vi är förhindrade att underrätta klienten om förekomsten av sådana misstankar. Ifall sådana misstankar föreligger, är vi skyldiga att frånträda eller avböja uppdraget.

Klienten ansvarar för att dennes företrädare och verkliga huvudmän har tagit del av informationen som anges häri och att de accepterar Behandlingen. Laglig grund för ovan angiven Behandling: Rättslig förpliktelse.

·       När du besöker vår webbplats

Vår webbplats använder cookies. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke (utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen som utförts med stöd i samtycket innan det blev återkallat). Laglig grund för ovan angiven Behandling: Samtycke. Du kan läsa mer information om hur cookies används i cookiepolicyn som finns publicerad på vår webbplats.

·       När kontakt upprättas via e-post, telefon eller sociala medier

Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller sociala medier. Vi får tillgång till de Personuppgifter som du delger till oss i samband med sådan kontakt. Exempelvis följande Personuppgifter som tillhör dig eller någon annan person: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID till sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll och övriga uppgifter som du lämnar till oss. Tillhandahållandet av Personuppgifterna i fråga är frivilligt.

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss via de kontaktformulär som finns på vår webbplats. Då får vi tillgång till följande kategorier av Personuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella övriga Personuppgifter som du inkluderar i meddelandet. Tillhandahållandet av namn, telefonnummer, e-postadress och ett meddelande är obligatoriskt att ange i kontaktformuläret, för att meddelandet i fråga ska kunna skickas till oss. Däremot är tillhandahållandet av dina Personuppgifter via kontaktformuläret inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna. Följderna av att sådana uppgifter inte lämnas, är att meddelandet inte kommer att kunna skickas till oss.

Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas, för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet. Vår bedömning är att Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre, samt att Behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter. Laglig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

·       I samband med vår bokföring

Vi Behandlar följande bokföringsunderlag inom ramen för vår verksamhet: fakturor, kvitton och annat bokföringsunderlag som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt Skatteverkets krav och/eller vid var tid gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078). Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom namn, adress, orderinformation och eventuella övriga kontaktuppgifter tillhörande fysiskt levande personer (exempelvis klienter, referenspersoner, firmatecknare m.fl.). Sådant underlag lagras så länge som lagen och/eller Skatteverket kräver det. Laglig grund för Behandlingen: Rättslig förpliktelse.

·       Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter

Baserat på vårt berättigade intresse, kan vi Behandla Personuppgifter för att:

 • förbättra och utveckla vår webbplats, genom att analysera hur besökare använder den (exempelvis tidpunkter för användning, mest använda funktioner, minst använda funktioner och liknande) eller begära besökarnas synpunkter och förbättringsförslag.
 • kräva betalning för en förfallen fordran, anmäla en skuld eller skydda våra rättigheter och egendom samt för att förhindra bedrägeri.
 • driva, utveckla eller förbättra våra tjänster, kundtjänst och verksamheten i övrigt, bland annat genom att använda analysverktyg för undersökningar.
 • genomföra direktmarknadsföring av våra tjänster genom att skicka e-postmeddelanden med information, kampanjer och/eller erbjudanden till våra klienters och/eller deras företrädares e-postadresser.
 • säkerställa den tekniska funktionaliteten av vår webbplats, genom att vi anlitar utvecklare eller särskilda program för att testa webbplatsens funktioner.
 • skydda oss och våra klienter mot missbruk, brott eller annan skadegörelse av vår egendom, genom att anmäla sådana händelser och delge nödvändiga uppgifter till relevanta myndigheter, exempelvis Polisen eller Integritetskyddsmyndigheten.
 • informera Registrerade i samband med säkerhetsproblem eller incidenter som involverar Personuppgifter i den mån det krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • möjliggöra kontakt med klienter, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa samtal.
 • utföra klient- och marknadsanalyser samt ta fram statistik beträffande antagna, påbörjade, slutförda samt avvisade tjänster/uppdrag.

7. Lagringsplats och lagringstid

Vi strävar efter att lagra samtliga Personuppgifter som vi Behandlar inom EU/EES-området, i enlighet med principen om integritet och konfidentialitet. Om Personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU/EES-området, ska vi se till att sådan lagringsplats säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med bestämmelserna i GDPR och SCC.

Enligt huvudregeln i GDPR ska Personuppgifter bli lagrade så länge de är nödvändiga för att fullgöra de ändamål som de blev insamlade för, och därefter ska de antingen bli raderade (gallrade) eller anonymiserade, i enlighet med principen om lagringsminimering.

Vi sparar Personuppgifter så länge de är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna blev insamlade för. Uppgifterna kan komma att bli sparade under en längre tid om det är nödvändigt för att vi ska följa gällande lagstiftning. Informationen kan bli sparad under viss tid för säkerhetskopiering, arkivering, revision eller för att på annat sätt behålla och förbättra våra tjänster.

Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter tillhörande klienter blir lagrade minst under tiden vi är skyldiga att lagra bokföringsunderlaget i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning, för att vi bland annat ska kunna matcha en inbetalning mot en faktura.

8. Överföring av Personuppgifter

Vi lämnar inte ut Personuppgifter till utomstående personer annat än i de fall då:

 1. den aktuella individen och vi särskilt har kommit överens om utlämnade av Personuppgifter (Laglig grund: Samtycke eller Avtal),
 2. det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata individs rättigheter (Laglig grund: Intresseavvägning),
 3. det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut (Laglig grund: Rättslig förpliktelse),
 4. vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Innan vi delar några Personuppgifter med en utomstående tjänsteleverantör, ingår vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören i enlighet med bestämmelserna i GDPR (inklusive SCC om leverantören befinner sig utanför EU/EES-området), för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifterna (Laglig grund: Intresseavvägning), eller
 5. det är nödvändigt för att tillvarata och/eller skydda våra intressen/rättigheter/egendomar (Laglig grund: Intresseavvägning). Exempelvis kan Personuppgifter överföras till tredje parter som är involverade i fusion eller förvärv av vårt bolag eller verksamheten.

9. Registrerades rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har i egenskap av Registrerad enligt GDPR:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina Personuppgifter. Detta inkluderar detaljer om ändamålen med Behandlingen, de kategorier av Personuppgifter som är involverade och eventuella Tredje parter med vilka dina Personuppgifter kan delas. Dessutom finns det vissa situationer där särskild information bör ges till dig, till exempel vid en dataläcka eller liknande incident (en personuppgiftsincident) som inträffar hos oss som Personuppgiftsansvarig, och det finns en risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter som vi har. Du kan begära information om Behandlingen av dina Personuppgifter, få en kopia av Personuppgifterna i ett maskinläsbart format (förutsatt att det inte finns något tillämpligt undantag från rätten till tillgång) och bli informerad om skyddet för överföringar bortom EU/EES-gränser. Sammanställningen kommer att utformas för att du ska kunna verifiera informationens korrekthet och laglighet. Detta innebär emellertid inte att du har rätt att få ut dokumentationen som innehåller Personuppgifterna.

Rätt till rättelse: Du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter om dig som vi Behandlar. Om vi Behandlar Personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, kommer vi på begäran eller på eget initiativ att komplettera, rätta till eller radera de berörda Personuppgifterna. Om data korrigeras på begäran av dig kommer vi att informera dem till vilka uppgifterna har lämnats ut att informationen har korrigerats. Detta gäller dock inte om det visar sig vara omöjligt eller innebär en oskälig ansträngning. Du har också rätt att begära information om till vilka uppgifterna har lämnats ut.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för, eller om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för Behandlingen. Dock kan lagstadgade skyldigheter förhindra oss från att omedelbart radera delar av Personuppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från exempelvis bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumentlagstiftning. Om data raderas på begäran av den Registrerade kommer vi också att informera dem till vilka uppgifterna har lämnats ut om raderingen. Detta gäller dock inte om det visar sig vara omöjligt eller innebär en oskälig ansträngning.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära begränsning av Behandlingen av dina Personuppgifter i vissa fall. Begränsning innebär att uppgifterna markeras så att de endast kan Behandlas för specifika och begränsade ändamål i framtiden. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att informationen är felaktig och begär rättelse. I sådana fall kan du också begära att Behandlingen av uppgifterna begränsas medan informationens korrekthet undersöks. När begränsningen hävs kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet: Du kan få och överföra dina Personuppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. En annan förutsättning är att Personuppgifterna Behandlas med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Detta gäller endast Personuppgifter som du själv har lämnat.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter. Rätten att invända gäller när Personuppgifter Behandlas med stöd av ett berättigat intresse. Om du invänder mot Behandlingen får vi endast fortsätta att Behandla uppgifterna om vi kan visa tvingande berättigade skäl för Behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om Behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har dock alltid rätt att invända mot användning av dina Personuppgifter för direktmarknadsföring. Sådana invändningar kan göras när som helst. Om en invändning framförs mot direktmarknadsföring får de Personuppgifterna inte längre Behandlas för sådana ändamål, och vi kommer att informera dig när vi har raderat Personuppgifterna om du begär det.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte bli föremål för beslut som grundas enbart på automatiserad Behandling, inklusive profilering, om dessa beslut har betydande effekt på dig. Undantag gäller i fall där beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal eller om det är tillåtet enligt lag. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, kan du begära att det granskas eller bestrids. Vi fattar inga automatiserade beslut, varken med eller utan profilering.

10. Hur du utövar rättigheterna

Du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan i avsnitt 12, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina Personuppgifter som vi Behandlar. Det är kostnadsfritt att utöva rättigheterna, under förutsättning att dina förfrågningar inte är överdrivna, upprepade eller uppenbart ogrundade. Vid sådana fall har vi rätt att debitera en rimlig avgift för att hantera din begäran eller rätt att neka utförandet av din begäran. Innan vi hanterar eller svarar på din begäran, kan vi komma att begära kompletterande information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet. Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till att vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag.

11. Ändringar 

Vi kan uppdatera innehållet som framgår i detta informationsblad från tid till annan. Exempelvis om det är nödvändigt för att förtydliga något, på grund av ändrad eller nytillkommen lagstiftning eller om vår Behandling av Personuppgifter förändras. Vid var tid gällande version av integritetspolicyn framgår på vår webbplats www.digitalajuristerna.se. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i vid var tid gällande dataskyddspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. När det krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning, kommer vi att informera dig om eventuella förändringar avseende vår Behandling av dina Personuppgifter.

12. Frågor

Har du frågor och synpunkter avseende vår Behandling av dina Personuppgifter, kontakta oss gärna via e-post: kontakt@digitalajuristerna.se eller telefon 08-816633.

Tillsynsmyndigheten i Sverige: Om du inte är nöjd med hur vi Behandlar dina Personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Vår tillsynsmyndighet är den svenska tillsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), 08-657 61 00, imy@imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Övriga tillsynsmyndigheter: Observera att beroende på ditt bosättningsland finns det olika tillsynsmyndigheter som du kan kontakta angående frågor eller klagomål om Behandlingen av dina Personuppgifter. Du hittar de olika tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater via följande länk:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en