You are currently viewing Bevis

Bevis

Bevis är sådant som blir använt för att styrka ett påstående eller ett visst sakförhållande. Bevis kan vara i olika former. Exempelvis i form av fysiska dokument, inspelningar, ljudupptagningar och mycket mer. Olika ärenden behöver dessutom olika typer av bevisning.

Det är viktigt att ha bevis för att styrka sitt påstående

Ett tips är att undvika muntliga avtal, eftersom det är svårt att bevisa vad som blivit avtalat mellan parterna vid en tvist. Genom att ha skriftliga avtal, går det att bevisa vad parterna kommit överens om samt syftet med avtalet.

Den part som hävdar något ska bevisa det

Den parten som har den så kallade bevisbördan, är den parten som måste bevisa en viss omständighet.

Den som har bevisbördan, ska bevisa ett visst påstående. Det är vanligast att den som påstår något också måste bevisa det. Då är det upp till motparten i målet eller dennes ombud, att motbevisa omständigheterna.

Full bevisbörda

Det är alltid åklagaren i brottmål som har den fulla bevisbördan. Åklagaren ska bevisa att en viss handling inte är straffri, exempelvis enligt brottsbalken.

Detta betyder att det är åklagaren uppgift att bevisa att den misstänkte har agerat på det sätt som åklagaren påstår. Därför ska den misstänkte personen alltid bli betraktad som oskyldig, fram till att motsatsen blir bevisad.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss