Konsultavtal när ett företag ska anlita en konsult

Det är viktigt att skriva ett konsultavtal när ett företag ska anlita en konsult, för att reglera villkoren kring konsultuppdraget. Ett konsultavtal är ett uppdragsavtal som bestämmer förhållandet mellan en uppdragsgivare och en konsult.

Exempelvis är det möjligt att ange villkor för arbetet, ersättning och uppdragets slutförande. Ett konsultavtal innehåller de bestämmelser som berör båda parter och bestämmer de yttre ramarna för uppdragets utförande.

Det kan även framgå uppgifter om var och när arbetet ska bli utfört. Hur det ska bli utfört samt syftet med arbetet. Vilket resultat som är förväntat. Hur lång tid arbetet ska ta att utföra och övrig relevant information.

Ett konsultavtal är ett uppdragsavtal

I ett konsultavtal kan uppdragsgivaren ange sina krav och vilka rättigheter denne har. Detta kan även konsulten göra. Exempelvis genom att ange vilka konsultens rättigheter och skyldigheter är. Det är frivilligt att skriva ett konsultavtal och vi rekommenderar alltid parterna att göra det.

Genom ett konsultavtal kan parterna i förväg diskutera och förhandla fram villkoren som ska gälla för uppdraget samt vad som ska ske vid avtalsbrott. Detta kan leda till minskade missförstånd i framtiden under utförandet av uppdraget.

Vilken lag gäller vid konsulttjänster?

Det finns ingen specifik lag som gäller för konsulttjänster. Ett konsultavtal är ett uppdragsavtal som är frivilligt för parterna att skriva. Det är i första hand avtalet som bestämmer hur förhållandet ska bli reglerat. Om inget avtal finns, kan vägledning istället finnas vid Högsta domstolens domar och även Köplagen.