Skapa och driva en stiftelse

Det är möjligt för en eller flera personer att skapa och driva en stiftelse. Sådana personer är kallade för stiftare och ska upprätta en stiftelseurkund för att skapa och driva en stiftelse.

Olika typer av stiftelser

En stiftelse är en enskild juridisk person, som får ett eget organisationsnummer. En stor skillnad från andra bolagsformer, är att en stiftelse inte har några ägare eller medlemmar. Istället har en stiftelse en styrelse, som förvaltar den. 

Det finns olika former av stiftelser. De vanligaste formerna är bland annat:

 • Insamlingsstiftelser,
 • Personalstiftelser, 
 • Kollektivavtalsstiftelser,
 • Pensionsstiftelser,
 • Verksamhetsstiftelser,
 • Familjestiftelser.

Skapa och driva en stiftelse

En eller flera personer kan tillsammans bilda en stiftelse för ett specifikt ändamål som är förbestämt. Skapandet av en stiftelse ska ske i enlighet med reglerna i Stiftelselagen. Exempelvis sker det genom att överlåta egendom till stiftelsen i samband med bildandet genom ett gåvobrev, testamente eller liknande överlåtelsehandling. 

Stiftelsens egendom

Egendomen måste bli förvaltad av styrelsen, varaktigt och självständigt samt för ett bestämt ändamål. Egendomen kan vara exempelvis aktier, pengar eller fastigheter. Handlingen ska ange hur stiftelsen får använda egenomen, hur styrelsen ska bli utsedd och vilka som ska ha rätt att få ta del av egendomen. 

Registrering av en stiftelse 

Stiftelser ska bli registrerade hos Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över stiftelser och ser till att de blir bildade, drivna och avvecklade korrekt i enlighet med lagar och regler.

När en stiftelse har blivit bildad, ska den enligt huvudregeln bli anmäld till Länsstyrelsen inom sex månader. 

Stiftelser som inte ska bli registrerade hos Länsstyrelsen är exempelvis stiftelser som:

 • Enbart riktar sig till vissa bestämda personer eller familjer, 
 • Vinstandelsstiftelser, 
 • Resultatsandelsstiftelser, 
 • Personalstiftelser som inte uppfyller kraven i tryggandelagen,
 • Persionsstiftelser som inte uppfyller kraven i tryggandelagen.

Stiftelser kan ansöka om organisationsnummer direkt hos Skatteverket, om de inte ska bli registrerade av Länsstyrelsen.

Bokföring för en stiftelse

En stiftelse kan även bedriva näringsverksamhet, om stiftelseurkunden och förordnandet tillåter det. 

Alla stiftelser ska lämna in en årlig årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Stiftelser kan även vara skyldiga enligt bokföringslagen (2 kap) att föra bokföring, om förutsättningarna för det som framgår i lagen är uppfyllda. Stiftelser kan även i vissa fall vara skattskyldiga eller undantagna från skattskyldighet i enlighet med inkomstskattelagen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss