Sekretessavtal till fastpris

Vi skriver och granskar sekretessavtal till ett fastpris. Vi skriver sekretessavtal för 4000 kr exkl. moms. Samtal och genomgång med jurist ingår i priset. Sekretessavtal kan bli använt i många fall inom företagande, både internet och externt. I vissa fall kan sekretessen gälla anställda och i andra fall eventuella kunder, samarbetspartners m.fl. Anställda på företag kan ha tillgång till information som är konfidentiell (hemlig). Exempelvis kan det gälla information om företaget eller om ett företag som den anställda arbetar mot.

Konsekvenserna av att bryta ett sekretessavtal

Konsekvenserna av att en avtalspart bryter mot ett sekretessavtal varierar. Mycket beror på på vad som står med i avtalet. Dessutom finns lagen om skydd för företagshemligheter. I vissa fall kan det till och med vara brottsligt och straffbart att bryta mot en sekretess.

För att förhindra att någon avtalspart bryter mot sekretessavtalet, är det vanligt att bestämma en konsekvens i förväg, som också står med i avtalet. Det vanligaste är att parterna avtalar om skadestånd, eller vite (bötesbelopp). Det är också möjligt att avtala om att både skadestånd och vite ska utgå vid avtalsbrott. Men då är det viktigt att det blir tydligt formulerat i avtalet.

För att få rätt till ett förbestämt vitesbelopp, behöver någon part enbart bevisa att ett avtalsbrott har skett. Då ska den avtalsbrytande parten betala det förbestämda vitet. Beloppet kan variera beroende på värdet av det sekretessbelagda och vad som blivit avtalat. Parterna har rätt att fritt avtala om valfritt vitesbelopp.

För att få rätt till skadeståndsersättning, måste skadans stolek bli beräknad i kronor. Det kan vara svårt att räkna ut storleken i pengar. Därför rekommenderar vi att kombinera ett vite med ett skadestånd. På så sätt får den skadelidande parten alltid rätt till ett belopp motsvarande minst vitesbeloppet.

Tvist på grund av avtalsbrott

Om någon part bryter mot sekretessavtalet och det uppstår en tvist, kan den bli löst på olika sätt. Det är positivt om parterna kommer överens om hur en tvist ska bli löst i förväg och att de avtalar om det genom att skriva in det i avtalet. Tvisten kan bli löst genom interna förhandlingar mellan parterna. Om tvisten inte blir fullt löst på det viset, kan parterna vända sig till allmän domstol eller skiljedom, för att slutligt avgöra tvisten.

Allmän domstol är exempelvis tingsrätten. Tvister som blir avgjorda av allmän domstol blir offentliga. Det betyder att allmänheten har rätt att närvara vid domstolsförhandlingen och att alla handlingar som hör till ärendet är offentliga och att vem som helst har rätt att begära ut dem. Detta kan vara till nackdel för parterna, om tvisten handlar om något som ska vara sekretessbelagt.

Skiljedom, exempelvis Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, är en icke offentlig tvistelösningsmetod och varken handlingar eller skiljeförfarandet är offentligt. Detta innebär att allmänheten inte får tillgång till något kring tvisten. Det är dock viktigt att tänka på att en skiljedom inte går att överklaga, till skillnad från en Tingsrättsdom. Därför är det viktigt att noga granska alternativen innan parterna väljer en metod för tvistelösning.

Vi skriver och granskar sekretessavtal till fastpris

Vi skriver sekretessavtal till fastpris enligt prislistan och samtal med jurist ingår i priset. Sekretessavtalet blir skräddarsytt efter just din situation och blir anpassad efter parternas vilja. Om du behöver få ett sekretessavtal granskat, mejla det till granskning@digitalajuristerna.se. Därefter återkommer vi med en offert på ett fast pris för ärendet.

Vi vill att du ska känna dig trygg innan du skriver på ett avtal och att du vet vad du faktiskt skriver under. Om du är osäker på vissa betydelser i ett avtal, är det bättre att ta reda på svaret innan du signerar avtalet. Vi går igenom hela avtalet med dig via telefon och dator och förklarar betydelsen av innehållet.

företagsjurister som är specialiserade inom avtalsrätt

Vi arbetar med att skriva och granska avtal på distans till fasta priser. Våra klienter är främst företag.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.