Abstrakt och konkret prövning av lagen

Lagprövning innebär kort sagt att en domstol prövar giltigheten av en gällande lagstiftning. Prövningen kan ske på olika sätt. De två vanligaste lagprövningstyperna är så kallad abstrakt och konkret prövning av lagen.

Abstrakt och konkret prövning av lagen

Abstrakt lagprövning innebär att domstolen prövar om lagen strider mot någon av grundlagarna. Om lagen strider mot grundlag, kommer den att sluta bli tillämpad genom att den exempelvis blir upphävd.

Konkret lagprövning tar istället sikte på om en viss lagbestämmelse kan bli tillämpad i det enskilda fallet. Om lagen ifråga inte kan eller bör bli tillämpad i det enskilda fallet, blir resultatet att lagen inte blir tillämpad i det enskilda fallet. En sådan dom blir då ett så kallat rättspraxis eller prejudikat. Rättspraxis verkar vägledande inför framtida liknande mål.

Domstolar har rätt att åsidosätta lagar som strider mot grundlag genom lagprövning

I Sverige innebär alltså lagprövningsrätten att domstolar och andra offentliga organ har rätt att åsidosätta lagar som strider mot grundlag. Även om exempelvis regeringen och riksdagen har valt att tillämpa sådan lag som strider mot grundlagen.

Vem som helst har rätt att begära att en myndighet eller annat offentlig organ blir granskad, avseende hur de följer lagen. I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att grundlag går före annan lag, och att riksdagen är folkets främsta företrädare.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss