Återkalla ett anbud innan motparten har svarat

Fråga: Kan jag återkalla ett anbud innan motparten har svarat eftersom jag ångrar mig? Jag gav ett anbud till en person, men har funderat över det i efterhand och insett att det inte var en bra idé av mig. Motparten har fortfarande tid på sig att svara eftersom acceptfristen enligt anbudet inte har löpt ut. 

Återkalla ett anbud innan motparten har svarat

Svar: Löftesprincipen gäller i Sverige och ett anbud är därför bindande för anbudsgivaren. Även principen om avtalsbundenhet gäller i Sverige. Däremot går det i vissa fall att återkalla anbudet.

Om en återkallelse inkommit till motparten innan anbudet nått fram eller i samband med anbudet, gäller inte anbudet längre. I ditt fall har anbudet redan ankommit till mottagaren och därför gäller inte en sådan återkallelse. Det framgår i avtalslagen att ett anbud och svaret på anbudet är bindande. 

I vissa fall, går det ändå att återkalla ett anbud efter att motparten tagit del av det, om denne ännu inte lämnat en accept. Exempelvis kan detta ske om den som tagit emot anbudet inte har gjort något eller vidtagit någon åtgärd med anledning av anbudet. Detta är kallat för den så kallade re integra-bestämmelsen, som delvis framgår i 39 § avtalslagen. Vid sådana fall finns möjlighet att beakta att anbudsgivaren önskar återkalla det lämnade anbudet. Detta utgör dock en form av undantag, och det ska därmed bli tillämpat med stor försiktighet. Huvudregeln är att anbud är bindande. Det kan därmed vara svårt att få igenom undantagsregler, om det inte föreligger särskilda skäl. Exempelvis förklaringsmisstag eller om anbudet är oskäligt. Observera att anbud och erbjudande inte är samma sak.

Ett annat fall där det är möjligt att återkalla ett anbud är när en privatperson (konsument) lämnar ett anbud till ett företag (näringsidkare). Så länge företaget inte har accepterat anbudet, kan personen återkalla sitt anbud. En konsument har alltså rätt att återkalla sitt anbud fram till dess att näringsidkaren besvarar anbudet.