Skuldebrev – Ett avtal om en skuld

Skuldebrev – Ett avtal om en skuld

Skuldebrev är ett avtal om en skuld och betyder samma sak som en revers. Ett skuldebrev är ett skriftlig avtal om en skuld mellan två eller flera parter. Det finns inga formella krav på vilken information som måste finnas med i ett skuldebrev. Det som krävs för att ett skuldebrev ska vara giltigt, är att låntagaren har undertecknat den. Utöver det kravet, är det fritt att avtala om det mesta eftersom lagen är så kallad dispositiv och inte tvingande lagstiftning. Om något i ett skuldebrev skulle saknas, finns bestämmelser i lagen om skuldebrev som blir tillämpade.

Innehåll i ett skuldebrev

Den som har rätt till en skuld är kallad Borgenär, och personen som ska betala skulden är kallad för Gäldenär. Det är även kallat att Borgenären har en fordran, som är en tillgång. I ett skuldebrev ska beloppet av skulden framgå. Det ska också stå vem som är skyldig vem pengar samt information om när och hur skulden ska bli återbetald. Vittnen är inte nödvändiga inte för att skuldebrevet ska vara giltigt. Däremot brukar vi rekommendera att någon ska bevittna parternas underskrifter, för att den betalningsskyldige i framtiden exempelvis inte ska kunna hävda att skuldebrevet är falskt eller oäkta.

Skuldebrev vid bodelning

Ett skuldebrev är ett avtal om en skuld och det utgör ett skriftligt erkännande av en skuld eller en utfästelse att betala en skuld (även kallad penningskuld). Det är vanligt att teckna ett skuldebrev vid en bodelning, både för sambor och makar. Anledningen är att många inte väljer att sälja alla tillgångar och dela det utan en av parterna övertar exempelvis boendet. Vid sådana fall brukar den som bor kvar i boendet behöva köpa ut den andre, vilket kan ske genom att det uppstår en skuld, som vanligtvis blir reglerad i ett skuldebrev.

Skuldebrevet bör bli förvarade på en säker plats. Exempelvis i bankfack eller annan privat säker plats. Det finns inget särskilt offentligt register för skuldebrev och det är därför upp till parterna att förvara varsitt exemplar. Vi rekommenderar parterna att signera exemplar av skuldebrevet i original, även eventuella kopior. Det är även positivt att skuldebrevet blir bevittnat av två personer, som också kan styrka parternas underskrifter och att det är äkta handlingar. Vittnen ska helst vara utomstående personer som inte har något personligt intresse i skulden.

Om någon av parterna avlider innan skulden är betald

Om Gäldenären dör innan skulden är betalad, men Borgenären fortfarande lever:

När en person avlider, ska den avlidnes tillgångar och skulder bli antecknade sådana de var vid dödsfallet, enligt Ärvdabalken (20 kap 4 §). Genom att bevisa att Gäldenären har en skuld till Borgenären, har Borgenären rätt till att få betalt för skulden. Bevisningen kan ske genom att visa upp skuldebrevet till bouppgivaren, förrättningsmännen eller den jurist/begravningsbyrå som bli anlitad för att ha hand om ärendet. Då kommer skuldebrevet att bli betalt genom Gäldenärens dödsbo. Skulderna ska bli betalda ur dödsboet, innan något arvsskifte sker. Det innebär att Borgenären får ut den summa som Gäldenären är skyldig Borgenären ur dödsboet, innan någon får ta del av arvet efter Gäldenären. 

Ovanstående gäller dock under förutsättning att Gäldenären har tillräckligt mycket tillgångar för att betala av skulderna. Om skulderna överstiger tillgångarna, finns det en risk att Borgenären inte kan få ut sin skuld ur dödsboet.

Om Borgenären dör innan skulden är betalad, men Gäldenären fortfarande lever:

I sådana fall kommer skuldebrevet att ingå i Borgenärens kvarlåtenskap. Eftersom en fordran, dvs. ett skuldebrev, kan överlåtas och ärvas. Därför kan skuldebrevet ärvas av Borgenärens arvingar. Arvingarna kan då ta över skuldebrevet och kan därmed kräva in skulden av Gäldenären. Gäldenärens skuld till Borgenären består därmed, även om Borgenären skulle avlida innan skulden är tillfullo betald.

Skuldebrev till fastpris

Vi skriver skuldebrev till ett fastpris om 2500kr inklusive moms. Samtal med en jurist ingår i priset och all kundkontakt sker på distans via dator och telefon. Behöver du hjälp att få ett skuldebrev granskat och förklarat för dig? Mejla det till oss via granskning@digitalajuristerna.se, så återkommer vi med en prisoffert när vi sett omfattningen av avtalet. En granskning av ett skuldebrev brukar kosta mellan 1000 – 1500 kr inkl. moms beroende på omfattningen och då går en jurist igenom innehållet med dig. Vi kan också göra eventuella kompletteringar vid behov. Ring oss gärna på 08-81 66 33 om du vill veta mer.