Färre missnöjda sedan lagkrav på skriftlig bekräftelse

Färre missnöjda sedan lagkrav på skriftlig bekräftelse, vilket är något som konsumentverket har kommit fram till efter att ha gjort en ny studie. Studien visar att spontanköp har minskat, men många äldre är fortfarande missnöjda med sina köp på telefon. Avtal som inte följer skriftlighetskravet, är inte giltigt.  

Färre missnöjda sedan lagkrav på skriftlig bekräftelse 

I Sverige började en ny lagbestämmelse att gälla i september 2018, som finns i den så kallade distansavtalslagen. Den nya bestämmelsen innebär att en säljare som uppsöker en konsument, exempelvis genom telefonförsäljning, måste få ett skriftligt godkännande för att avtalet ska vara giltigt. Tidigare räckte det med ett muntligt avtal per telefon, som blev giltigt.

Eftersom konsumenten idag behöver acceptera anbudet efteråt skriftligt, ger det konsumenten viss tid att tänka över beslutet, vilket är syftet med bestämmelsen. Däremot är det fortfarande företag som inte följer detta, vilket studien visar. Dessutom finns det säljare som ringer upp konsumenten efter det första samtalet för att därefter få denne att acceptera anbudet. Detta är inte syftet med lagen, utan konsumenten ska hinna fundera, innan denne behöver tacka ja och bli bunden muntligen. 

Sammanfattningsvis är det färre missnöjda konsumenter sedan lagkravet på skriftlig bekräftelse trädde ikraft. Men det finns fortfarande brister och problem. Speciellt när det gäller de äldre i samhället. Företag som inte följer lagar och regler kommer Konsumentombudsmannen fortsatta att ta till domstol, för att försöka göra det svårt för aktörer som inte är seriösa att opera på marknaden.