Fullmäktig får göra allt det som fullmakten ger tillstånd till

En fullmäktig får göra allt det som fullmakten ger tillstånd till. Beroende på syftet med fullmakten är, kan innehållet i en fullmakt skilja sig åt. En skriftlig fullmakt bör alltid innehålla information om vem som ska utföra handlingen.

Det är även viktigt att det framgår vem handlingen blir utförd åt. Det vill säga, vem som utfärdat fullmakten. Dessutom är det bra att skriva med vad den som är fullmäktig inte får göra.

I fullmakten ska det också framgå ytterligare information om vilka rättigheter och skyldigheter fullmäktigen har. Exempelvis är det vanligt att det framgår hur länge personen som är fullmäktig har rätt att företräda fullmaktsgivaren.

Här kan du läsa mer om innehåll i en fullmakt.

Information om fullmakt till tredje part

Den tredje part som ingår ett avtal genom fullmäktigen, blir bunden av avtalet med företaget som fullmäktigen företräder. Om fullmäktigen ingått ett felaktigt avtal, kan det hända att företaget ändå blir bunden av avtalet med tredje part.

Exempelvis att fullmäktige har agerat i strid med fullmakten. Företaget kan bli bunden av ett felaktigt avtal, om tredje pat var i så kallad god tro. Det innebär att tredje part inte hade misstankar om att den fullmäktige handlade i strid med fullmakten. Därför är det viktigt att vara extra säker på att den skriftliga fullmakten är korrekt. Den måste innehålla tillräckligt med information, för att förhindra att företaget blir bundet till felaktiga avtal.

Instruktioner till en fullmäktig person

Vi rekommenderar alla som avser att ge någon en fullmakt, att tydlig beskriva syftet med fullmakten och vad den fullmäktige personen får göra.

Instruktionerna kan bli meddelade muntligen, men vi rekommenderar alltid att skriva tydliga instruktioner även i den skriftliga fullmakten. Därav kan även även motparten ska förstå vad fullmäktigen har rätt att göra. Ju tydligare fullmakten är, desto mer minskar risken för tvister, missförstånd och andra komplikationer.

Tvister som uppstår kan bli lösta antingen genom allmän domstol eller Skiljedom.