You are currently viewing Datainspektionen – Integritetsskyddsmyndigheten

Datainspektionen – Integritetsskyddsmyndigheten

Datainspektionen (namnbyte 2021-01-01: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)) granskar företag och är en svensk statlig tillsynsmyndighet. Datainspektionen arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter samt personliga integritet ska vara skyddad mot kränkande behandling av personuppgifter. De ser till att de som behandlar personuppgifter ska göra det på ett korrekt, lagligt och ansvarsfullt sätt. De har möjlighet att påverka nya lagar och utför olika typer av granskningar.

Datainspektionen granskar företag

Datainspektionens främsta uppdrag är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, och att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU.

Myndigheten ska även se till att kreditupplysningsföretag och inkassoverksamheter iakttar så kallad god sed i sitt arbete. Företagen ska informera om gällande regler och ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud, biträden och ansvariga.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att företagen följer GDPR

Datainspektionen ska även följa utvecklingen på IT-området och ska ge tillstånd, exempelvis kameratillstånd, samt utöva tillsyn i frågor om kreditupplysning och inkasso. Det är även datainspektionen som kontrollerar ifall företag följer den nya dataskyddsförordningen som gäller inom hela EU (GDPR).

GDPR innebär i korthet mer rättigheter för privatpersoner avseende deras personuppgifter som företag behandlar. Företag måste ha olika dokument och avtal enligt GDPR för att inte bryta mot lagen och styrka att företaget följer GDPR.

Företag måste bland annat ha en dataskyddspolicy, intern rutin för gallring av personuppgifter samt en förteckning över personuppgiftsbehandling. Straffen för företag som bryter mot GDPR varierar, men är ofta ett stort bötesbelopp.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss