Begära fullgörelse vid försenad leverans

En köpare kan begära fullgörelse vid försenad leverans. Dessutom innebär ett avtal en skyldighet att parterna ska fullgöra sina avtalade prestationer. Ett avtal är fortfarande gällande, även om säljaren är försenad eller gör sig skyldig till annat avtalsbrott. Detta innebär att avtalet fortfarande ska bli fullgjort, även om ena parten bryter mot avtalet. Däremot är det inte alltid möjligt att fullgöra alla typer av avtal och alla förpliktelser. Fullgörelseplikten är alltså inte absolut. Exempelvis är det inte möjligt för en part att sälja kläder som av misstag har blivit återvunna och därmed förstörda, vilket innebär att säljaren just i detta fall inte kan fullfölja avtalet om att sälja dessa plagg.

Begära fullgörelse vid försenad leverans

Om en leverans är försenad, har köparen rätt att begära fullgörelse vid försenad leverans. Detta innebär att säljaren ska fullgöra avtalet, även om det sker vid en senare tidpunkt än den som först blev avtalad. Ett avtal blir inte automatiskt ogiltigt på grund av avtalsbrott.

Häva köp vid försenad leverans

I vissa fall kan en avtalspart häva ett avtal. Det innebär att prestationerna ska återgå om det är möjligt. I andra fall kan det vara så att prestationerna aldrig har ägt rum och då uppför istället prestationsrätten och skyldigheten till prestation. 

I vissa länder, exempelvis Storbritannien, har en konsument har rätt att häva ett köp om det uppstår en försening (enligt praxis). Men så är det inte i Sverige. Däremot går det i vissa fall att häva ett köp i Sverige på grund av försening, men det är ett undantag och inte en huvudregel. Exempelvis kan hävning av ett avtal ske vid försening, om en person har beställt en bröllopsklänning i god tid, men den anländer efter bröllopet. Efter bröllopsdagen har köparen inte har någon nytta av bröllopsklänningen längre, vilket företaget borde ha insett. Därför har köparen i sådana situationer rätt att häva köpet. I övriga fall har företag rätt att först fullgöra köpet, innan köparen kan häva köpet. Att häva köpet brukar vara det sista alternativet.

Få skadestånd vid försenad leverans 

I vissa fall kan en köpare få skadestånd vid en försenad leverans från ett företag. Däremot måste dröjsmålet drabba köparen ekonomiskt för att denne ska kunna få skadeståndet enligt skadeståndslagen. Med andra ord måste det ske en bedömning av skadeståndets storlek, utifrån de ekonomiska skadorna som förseningen har resulterat i. Exempelvis kan ett företag beställa nya verktyg, men leveransen blir försenad. Vid sådana fall kan företaget behöva hyra verktyg under tiden förseningen pågår, vilket är en ekonomisk skada som de kan få ersättning för. Därför kan ett företag vid ett sådant fall kräva skadestånd, men det är inte alltid säkert att man vinner sådan tvist i en domstol. Huvudregeln är att man ska bli försatt i samma ekonomiska situation, som om förseningen inte hade inträffat.