Generalentreprenad och Totalentreprenad

Generalentreprenad och Totalentreprenad

Generalentreprenad och totalentreprenad är två entreprenadformer. Entreprenad betyder i juridisk mening ett löfte om ett arbete eller leverans, som en entreprenör ger till en beställare och som beställaren har betalat för i förväg. Beställaren kan vara en konsument eller en näringsidkare.

Generalentreprenad och totalentreprenad är två vanliga entreprenadformer

Entreprenad är även det begreppet som används för byggen av olika slag. Byggföretag arbetar med entreprenader och är ansvariga för utförandet. Beställaren är den kund som beställt entreprenaden. Nedan beskriver vi de två vanligaste entreprenadformerna generalentreprenad och totalentreprenad.

Generalentreprenad

En generalentreprenad är en sk. utförandeentreprenad. Vid denna typen av entreprenad ansvarar beställaren för projekteringen. Huvudentrprenören, exempelvis ett byggbolag, ansvarar för utförandet.

Exempelvis är det vanligt att beställaren utför projekteringen och ingår avtal med endast huvudentreprenören. Huvudentreprenören har i sin tur ansvar för att anlita underentreprenörer, tex. VVS och el mm. Huvudentreprenören ansvarar för sina anlitade underentreprenörer och för samordningen av deras arbeten, men inte för projekteringen.

Totalentreprenad

En totalentreprenad innebär istället att huvudentreprenören, exempelvis ett byggbolag, ensamt ansvarar för både projektering och utförandet. Huvudentreprenören bär alltså det totala ansvaret för arbetet och beställaren behöver inte planera projekteringen. Standardavtalet AB04 är avsedd för utförandeentreprenader och generalentreprenader och ABT06 gäller för totalentreprenader. Det finns mer att läsa om angående standardavtal inom bygg hos Sveriges Byggindustrier.